Zpracovatel osobních údajů

Zpracovatel osobních údajů je RS agentura práce, sídlem: Husova 1244/69, 301 00 Plzeň.

Text souhlasu

Zaškrtnutím políčka před odesláním formuláře v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES ( dále jen „nařízení GDPR») , které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018, souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním mých osobních údajů mnou poskytnutých správci.

Jaké údaje budou zpracovány

  • Jméno
  • Telefon
  • Email

K jakým účelům budou osobní údaje zpracovány a uchovány

Osobní údaje, kterými jsou: Jméno, telefon, email

bude správce shromažďovat, uchovávat a zpracovávat pro následující účely:

  • nabídku pracovních pozic dle zadané poptávky

Jakým způsobem budou dana uchovávána

Osobní údaje budou zpracovány:

  • strojově (automatizovaně) prostřednictvím počítačů a počítačových programů

Práva subjektu údajů, informace a přístup k osobním údajům

Jako subjekt údajů mám právo na přístup k mým osobním údajům , mám právo na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování. Mám právo požadovat informaci, jaké osobní údaje jsou zpracovávány a mám právo požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů.

Dále mám právo na to vznést námitku proti zpracování, jakož i práva na přenositelnost údajů (tj. právo získat osobní údaje, které se mne týkají, které jsem poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, viz. čl. 20 nařízení GDPR.

Mám právo kdykoliv souhlas odvolat, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním pokud je zpracování založeno na čl. 6 odst. 1 písm. a.) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a.) nařízení GDPR. To znamená, že takové právo nemám zejména tehdy, pokud je zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje (zejména povinnost vztahujícíc se k LVTČ).

Jako subjekt mám právo požádat o informaci o zpracování osobních údajů , přičemž tuto informaci je správce povinen mi bez zbytečného odkladu předat. Obsah informace je dán ustanovením článku 15 nařízení GDPR.